Tìm kiếm theo mục đích

Muốn nhiệt luyện trên thép

Nhiệt luyện thông thường
Tôi
  • Nếu là thép cán nóng và thép cán lạnh
Ram
  • Nếu là nhiệt độ thấp (tối đa 300℃)
  • Nếu là nhiệt độ cao (tối đa 650℃)
Nhiệt luyện bề mặt
Nếu là thấm cacbon
Nitro hóa thấm cacbon
Nitro hóa

Muốn xử lý nhiệt quang không gỉ

Nếu là tôi
Nếu là tôi (linh kiện siêu nhỏ), ủ

Muốn nhiệt luyện trên nhôm, đồng

Muốn nhiệt luyện trên nhôm, đồng

Muốn nhiệt luyện trên vật liệu khác

Nếu là thử nghiệm đốt nóng
Nhiệt luyện tinh vi
Xử lý dưới số không
Nếu là sấy khô
Nếu là hàn

Tìm kiếm theo dòng sản phẩm